Vaktherapie is de overkoepelende naam voor drama-, muziek-, dans-, spel-, beeldende therapie en psychomotorische (kinder-)therapie. Bij het Centrum Onderwijsondersteuning en Begeleiding bieden we vaktherapie aan in de vorm van beeldende therapie op de Statenweg 4 in Emmen en aan de Hora Siccamasingel 301.1 in Groningen.

“Beeldende therapie is een vaktherapeutische vorm van gezondheidszorg. Het waardevolle aan beeldende therapie is dat het, door het werken met ervaringsgerichte beeldende vormen, bij cliënten een combinatie van niveaus (cognitief, fysiek, zintuiglijk, emotioneel en sociaal) raakt, die andere behandelingen niet allemaal combineren. Dit is van belang omdat de menselijke ontwikkeling op al deze niveaus plaatsvindt. Beeldende therapie is bij uitstek geschikt voor cliënten voor wie communicatie en uiting op andere manieren onvoldoende mogelijk is omdat ze verbaal niet of juist te sterk zijn.” (NVBT – Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie).

Bij beeldende therapie ligt de nadruk op het doen en ervaren en minder op het praten. Door ervaringen binnen de therapie worden nieuwe inzichten verkregen en gewerkt aan bewustwording. Hierdoor leer je jezelf beter kennen, waardoor je meer inzicht krijgt in hoe je zelf in elkaar zit, waar je grenzen liggen en kun je nieuwe vaardigheden aanleren op verschillende gebieden. Doordat we gebruik maken van gerichte werkvormen met beeldende materialen (schilderen, tekenen, boetseren et cetera.) kun je jezelf en eventuele problematieken onderzoeken en kun je via beeldend werken je gedachten en emoties vormgeven en leren uiten. Op die manier kun je bijvoorbeeld kijken naar andere manieren om te reageren op gevoelens of situaties, kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. In sommige gevallen ligt de nadruk van de therapie op het oplossen van het probleem, in andere gevallen ligt de nadruk meer op de acceptatie ervan en het beperken van de gevolgen, doordat je er op een andere manier mee leert omgaan.

Vaktherapie kan zorgen voor:

  • meer zelfvertrouwen;
  • zicht op kwaliteiten, krachten en valkuilen;
  • het leren kennen van de eigen grenzen en deze aangeven;
  • meer kunnen ontspannen en relativeren;
  • beter kunnen omgaan met lastige situaties;
  • woorden vinden voor gedachten, emoties, gevoelens, behoeften en problemen.

Missie en visie beeldende therapie

Onze missie is het ondersteunen van kinderen, jongeren en volwassen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Dit doen we in de vorm van (preventief) begeleiden en/of behandelen, waarbij het hebben van een diagnose geen voorwaarde is. Binnen beeldende therapie onderzoeken cliënten wat er zich van binnen afspeelt, ontdekken ze hoe kleurrijk en krachtig ze zijn en kunnen daardoor stappen vooruit maken in hun ontwikkeling. Vervolgens wordt zelfonderzoek en zelfreflectie onderdeel van hun verdere leven. Ze leren de knop(pen) vinden om zichzelf te reguleren in gedachten, gevoelens en gedrag, in balans te komen, behoeften te (h)erkennen en zichzelf te laten zien. Ze ervaren dat ze krachtig zijn vanuit hun kwetsbaarheid.

We staan voor een persoonlijke en unieke aanpak, waarbij we gebruik maken van verschillende perspectieven en behandelmethoden (onder andere cognitieve gedragstherapie, affectregulerende vaktherapie, mentaliseren, mindfulness en schematherapie). Deze unieke aanpak betekent dat we afstemmen op iedere individuele cliënt, zodat iedere cliënt een persoonlijk en passend traject krijgt, welke aansluit op de eigen leerdoelen en het eigen ontwikkeltempo. Veiligheid, duidelijkheid en structuur zijn de basis van waaruit de vertrouwensrelatie met de beeldend therapeut wordt gevormd.

We vinden het belangrijk om onszelf professioneel te blijven ontwikkelen door middel van scholing, supervisie en intervisie, zodat onze aanpak altijd aansluit bij de actualiteit en we ons repertoire steeds verder kunnen uitbreiden. Beide beeldend therapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie (NVBT) en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en staan ingeschreven in het Register Vaktherapie. De onderlinge samenwerking van de beeldend therapeuten met de collega’s binnen het COB en andere professionals is een belangrijke pijler. In onze persoonlijke benadering zijn we authentiek en congruent en hanteren we korte lijntjes richting cliënt, ouders, scholen, gemeenten en andere betrokkenen.

Vanuit deze basis willen we vaktherapie binnen het COB een steeds prominentere plek geven. Voor verdere professionalisering van vaktherapie en beeldende therapie in het bijzonder, gaan we samenwerkingen aan met Hogescholen, door het bieden van stageplekken en afstudeermogelijkheden aan studenten. Wij willen bijdragen aan onderzoek naar de werking van vaktherapie om daarmee de behandelmethode evidence based te maken. Hiermee zetten we (persoonlijke) ontwikkeling van cliënten, onszelf als professionals en het vakgebied centraal.